//
Đàm thoại tiếng Khmer theo chủ điểm


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH

Những đơn vị kiến thức này được thiết kế nhằm giúp đỡ học viên là người Việt Nam, có thể tự học cách giao tiếp bằng tiếng Khmer. Từ vựng và đoạn đàm thoại được thể hiện bằng các dạng sau:
1. Phiên âm tiếng Khmer theo mẫu tự Latin, ta biết tiếng Khmer có chữ viết riêng của mình có nguồn gốc từ chữ Brāhmi, có 65 ký tự chỉ phụ âm, 40 ký tự chỉ nguyên âm, và gần mấy mươi ký tự chỉ dấu câu và dấu. Như vậy việc dùng ký tự Latin viết tiếng Khmer giúp người học Việt Nam tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Hơn nữa, dù các cách ghi tiếng Khmer bằng mẫu tự Latin chưa được thống nhất nhưng về cơ bản, người học có thể dùng cách viết này nhắn tin với người bản địa.
2. Phiên ấm tiếng Khmer theo hệ thống phiên âm quốc tế (IPA), mặc dầu hiện nay tiếng Khmer vẫn chưa có bảng phiên âm theo hệ thống IPA chính thức nhưng người viết cũng đã cố gắng dùng hệ thống IPA phiên âm gần như chính xác tiếng Khmer. Nếu người học có một số kiến thức nhất định về phiên âm thì có thể dễ dàng đọc tiếng Khmer theo nguyên tắc phiên âm này.
3. Phiên âm tiếng Khmer theo hệ thống chữ Việt Nam, nhằm giúp người học là người Việt Nam có thể đọc tiếng Khmer gần chính xác nhất, người viết có dùng hệ thống tiếng Việt Nam để phiên âm tiếng Khmer. Cách phiên âm này chỉ gần chính xác chứ không thể hoàn toàn chính xác vì ngữ âm tiếng Khmer và tiếng Việt có rất nhiều điểm khác nhau.
4. Dịch nghĩa, phần này nhằm giúp người học có thể nắm bắt được nội dung của kiến thức bằng tiếng Việt.
Thứ tự trình bày như sau:
Dòng 1: Tên nhân vật: Phiên âm tiếng Khmer theo mẫu tự Latin
Dòng 2: /phiên âm tiếng Khmer theo nguyên tắc IPA/
Dòng 3: (phiên âm tiếng Khmer theo hệ thống ký tự Việt Nam)
Dòng 4: Nghĩa của câu.
Người học nên cố gắng ghi nhớ cách phiên âm tiếng Khmer theo mẫu IPA vì đây là cách phiên âm chính xác nhất.
Khi người học sử dụng cách phiên âm tiếng Khmer bằng ký tự Việt thì người học nên đọc bằng giọng Hà Nội, riêng những chữ có đánh dấu *, mà cụ thể là những chữ có phụ âm “qu”, học viên đọc theo kiểu miền Nam, tức lầ chữ “w” trong từ web của tiếng Anh.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s